chranmenasedeti.cz ChraňmeNa?eDěti.cz

chranmenasedeti.cz
Title: ChraňmeNa?eDěti.cz
Keywords:
Description: ChraňmeNa?eDěti.cz Kontakt Ka?dy den na světě zem?e více jak 500 dětí p?i dopravních nehodách a Dal?í tisíce dětí jsou zraněny Poj?me to spole?ně změnit! Pro?? P?ipojte se Jak na to Kde? Pro?? Martin
chranmenasedeti.cz is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. chranmenasedeti.cz has 43% seo score.

chranmenasedeti.cz Information

Website / Domain: chranmenasedeti.cz
Website IP Address: 178.238.43.195
Domain DNS Server: ns.darkmay.com,ns.darkmay.cz

chranmenasedeti.cz Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

chranmenasedeti.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

chranmenasedeti.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 02 Aug 2016 17:12:33 GMT
Server Apache/2

chranmenasedeti.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

chranmenasedeti.cz Traffic Sources Chart

chranmenasedeti.cz Similar Website

Domain Site Title

chranmenasedeti.cz Alexa Rank History Chart

chranmenasedeti.cz aleax

chranmenasedeti.cz Html To Plain Text

ChraňmeNa?eDěti.cz Kontakt Ka?dy den na světě zem?e více jak 500 dětí p?i dopravních nehodách a Dal?í tisíce dětí jsou zraněny Poj?me to spole?ně změnit! Pro?? P?ipojte se Jak na to Kde? Pro?? Martin Koukal podporuje kampaň Chraňme Na?e Děti Martin Koukal je jedním z podporovatel? kampaně Tymu silni?ní bezpe?nosti a jeho partner? "Chraňme Na?e Děti" Nikola Sudová a její pohled na bezpe?nost Děti to vidí na silnici jinak. Jejich bezpe?í je v na?ich rukách. Nikola Sudová je jední z podporovatel? kampaně Chraňme Na?e Děti Jakub Janda a jeho podpora kampaně Chraňme Na?e Děti Skokan na ly?ích Jakub Janda je jedním z podporovatel? kampaně Chraňme Na?e Děti. Rádi bychom poděkovali za spolupráci v?em sportovc?m DUKLY Liberec. Pavel Churavy se p?ipojil ke kampani Sdru?ená? Dukly Liberec, olympionik Pavel Churavy podpo?il kampaň "Chraňme Na?e Děti" Jan Matura se p?ipojuje ke kampani "Chraňme Na?e děti" Skokan na ly?ích a olympionik Jan Matura podpo?il na?í kampaň "Chraňme Na?e Děti". Děkujeme Dopravní vychova a dopravní h?i?tě jsou velmi d?le?itá Povedené video BESIPu na téma dopravní vychova a dopravní h?i?tě. Po?et dětí usmrcenych p?i nehodách loni stoupl, rovně? tak se zvy?il jejich podíl na celkovém po?tu obětí Velkym problémem je chování dětskych cyklist?. 77 procent nehod s tě?kym zraněním si zavinili sami. Navíc 59 procent tě?ce zraněnych dětskych cyklist? nemělo na hlavě p?ilbu. Dále Děti do jedenácti let byvají v silni?ním provozu nevyzpytatelné. Děti nejsou zmen?enou kopií dospělych. P?emy?lejí a jednají jinak. Na 118 000 dětí letos poprvé usedne do ?kolních lavic. To je bezmála o 30 procent více ne? p?ed osmi lety. Bezpe?nosti na?ich nejmen?ích na silnicích je t?eba věnovat o to vět?í pozornost. Více ... Dal?í novinky Poj?te se k nám p?ipojit Registrací své aktivity se dostáváte do soutě?e o zajímavé ceny: P?ihlá?ené a realizované aktivity pr?bě?ně hodnotíme a odměňujeme cenami od na?ich partner?. Va?e projekty mohou byt r?zné Individuální aktivita pro děti nebo skupinu dětí (mimo?kolní aktivita) ?kolní aktivita pro skupinu dětí (t?ídu nebo i celou ?kolu) Aktivita provedená jinou ne? ?kolní organizací (nap?. městskou policií, mate?skym centrem apod.) V p?ípadě dotaz? nás neváhejte kontaktovat na info@chranmenasedeti.cz Ka?dy den p?ijde více ne? 500 dětí na světě p?i dopravních nehodách o ?ivot. Dal?í tisíce dětí jsou zraněny. Podpo?te bezpe?nost dětí. Zaregistrujte svou aktivitu a "PUS?TE SE DO TOHO". Jsem jednotlivec Jsme organizace Jsme ?kola JménoMusíte napsat jméno MěstoMěsto je povinné pole EmailE-mail není validní Pokra?ovat Popis aktivity PopisPopis akce je povinny MístoMísto akce je povinné ?as?as konání je povinny Pro kohoMusíte zadat pro koho akci děláte Souhlasím se zpracováním osobních údaj? a pravidly soutě?e Musíte souhlasit s pravidly Odeslat registraci Pravidla soutě?e "Chraňme Na?e Děti" 1. Po?adatel soutě?e Bezpe?ně na silnicích o.p.s., Vald?tejnská 381/6, 46001 Liberec - Liberec II-Nové Město, 460 01, I?: 287 33 932 O 296 vedená u Krajského soudu v ústí nad Labem. 2. Pravidla soutě?e Tato úplná pravidla soutě?e jsou zve?ejněna po celou dobu konání soutě?e na webové stránce www.chranmenasedeti.cz. Soutě? probíhá v období od 10. 4. 2015 do 31. 5. 2015 v?etně (dále jako doba platnosti soutě?e) na území ?eské republiky. 3. Komu je soutě? ur?ena? ú?astníkem soutě?e m??e byt fyzická osoba, právnická osoba a instituce s doru?ovací adresou v ?eské republice, osoby mlad?í 18 let se mohou ú?astnit soutě?e se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn p?evzít jejich jménem p?ípadnou vyhru. Soutě?e se nemohou zú?astnit zaměstnanci organizátora a spole?nosti zaji??ující technicky servis a organiza?ní zaji?tění a jejich rodinnych p?íslu?ník?. Za rodinné p?íslu?níky se pro ú?ely této soutě?e pova?ují osoby tvo?ící spole?nou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 ob?. zák. (zák. ?. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutě?e budou dále vylou?eni v?ichni ú?astníci, kte?í ?ádně nesplní podmínky ú?asti v soutě?i v souladu s ustanovením ?l. 4 a ?l. 6 těchto pravidel. 4. Jak se soutě?e platně zú?astnit? Soutě? probíhá v období od 10. 4. 2015 do 31. 5. 2015 (dále jen ?soutě?ní období“) v?etně, na území ?eské republiky. Podmínkou ú?asti v soutě?i je: Soutě?ící p?ipraví a zrealizuje akci se zamě?ením na dopravní bezpe?nost a následně za?le na e-mail info@chranmenasedeti.cz popis akce, termín konání akce, po?et ú?astník? a fotodokumentaci z akce. Soutě?ní dopravně-bezpe?nostní akce budou posouzeny porotou a bude vybrány nejlep?í akce ve 3 kategoriích, které budou odměněny. Vyhodnocení soutě?e proběhne do 15. 6. 2015. 5. Kategorie Nejoriginálněj?í individuální aktivita pro děti nebo skupinu dětí (mimo?kolní aktivita) Nejlep?í ?kolní aktivita pro skupinu dětí (t?ídu nebo i celou ?kolu) Nejlep?í aktivita provedená jinou ne? ?kolní organizací (nap?. městskou policií, mate?skym centrem apod 6. Vyhry V kategorii "jednotlivec" - V kategorii "organizace" - papírenské zbo?í ur?ené pro děti v hodnotě 8.000,- K? V kategorii "?kola" - papírenské zbo?í ur?ené pro děti v hodnotě 8.000,- K? 7. Vyherce Vyherci budou o své vyh?e informování elektronicky na emailové adrese, kterou uvedli v soutě?ním formulá?i a na webovych stránkách stránce www.chranmenasedeti.cz. Vyhra bude vyherc?m p?edána osobně na adrese uvedené vyhercem, p?ípadně bude zaslána vyherci na jeho adresu. 8. Práva a povinnosti po?adatele soutě?e Po?adatel soutě?e si vyhrazuje právo nahradit deklarované vyhry vyhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky p?edávání vyher v p?ípadě, ?e vyhry nebudou poskytnuty t?etí osobou tak, aby mohly byt vyherc?m p?edány v souladu s těmito pravidly. V ?eské republice a Slovenské republice srá?kovou daň z vyher v soutě?i uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona ?. 586/1992 Sb., o daních p?íjm? po?adatel. Po?adatel soutě?e si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutě?e v?. doby její platnosti ?i soutě? ukon?it, a to v pr?běhu celého soutě?ního období. Po?adatel ani organizátor soutě?e neodpovídají za nedoru?ení oznámení o vyh?e v p?ípadě změny emailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutě?ícím ?ádně a v?as oznámena. úplné znění pravidel je umístěno na adrese po?adatele soutě?e a stránce www.besipdetem.cz. Soutě?ící se mohou v p?ípadě dotaz? obracet na e-mail info@chranmenasedeti.cz. Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutě?e zve?ejněna v elektronické podobě na webové stránce po?adatele na www.chranmenasedeti.cz a jsou ulo?ena v písemné podobě v sídle Po?adatele. 9. Souhlas se zpracováním osobních údaj? – schválení pravidel Zadáním svého dopravně-bezpe?nostního projektu do soutě?ního formulá?e dle ?l. 4 těchto pravidel ka?dy soutě?ící: a) uděluje Bezpe?ně na silnicích o.p.s., Vald?tejnská 381/6, 46001 Liberec - Liberec II-Nové Město, 460 01, I?: 287 33 932 O 296 vedená u Krajského soudu v ústí nad Labem v souladu se zákonem ?. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svych osobních údaj? v rozsahu jméno, p?íjmení, adresa, telefonní ?íslo, p?ípadně dal?ích údaj?, které po?adateli v souvislosti se svou ú?astí v soutě?i poskytne, za ú?elem prově?ení jeho platné ú?asti v soutě?i, p?edání vyhry v soutě?i a pro dal?í obchodní a marketingové ú?ely po?adatele, a to do jeho p?ípadného odvolání; dále té? souhlasí s jejich zve?ejněním v rozsahu jméno, p?íjmení a neúplná adresa bydli?tě (obec) ve sdělovacích prost?edcích a na webové stránce po?adatele po dobu nejvy?e 1 roku. ú?astník soutě?e bere na vědomí, ?e jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutě?ící zároveň vyjad?uje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k ú?elu vy?e uvedenym zpracovávány i prost?ednictvím t?etích osob pově?enych po?adatelem. Po?adatel je oprávněn k těmto osobním údaj?m p?i?azovat i dal?í osobní údaje soutě?ícího. Poskytnutí osobních údaj? je dobrovolné. Soutě?ící má právo sv?j souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla po?adatele. Soutě?ící si je vědom svych práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona ?. 101/2000 Sb., tj. má právo p?ístupu ke svym osobním údaj?m; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, ?e správce provádí zpracování jeho osobních údaj?, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního ?ivota nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nep?esné s ohledem na ú?el jejich zpracování, m??e po?ádat správce o vysvětlení nebo m??e po?adovat, aby správce odstranil takto vznikly stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je ú?inné okam?ikem doru?ení po?adateli a má za následek vylou?ení soutě?ícího z dal?í ú?asti v soutě?i v?. ztráty nároku na vyhru, je-li doru?eno p?ed jejím p?edáním soutě?ícímu; b) uděluje po?adatel?m soutě?e v souladu s p?íslu?nymi ustanoveními zákona ?. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s pou?itím svého telefonního ?ísla pro obchodní a marketingové ú?ely po?adatel?, zejména pro ú?ely zasílání obchodních sdělení do jeho p?ípadného odvolání; c) potvrzuje, ?e splňuje podmínky ú?asti v soutě?i stanovené těmito pravidly soutě?e. Odesláním unikátního soutě?ního kódu do soutě?e dle ?l. 4 těchto pravidel ka?dy soutě?ící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutě?ních dokumentech, a p?istupuje k nim. Děkujeme za vyplnění. Jak na projekty? Nevíte si rady, jak za?ít? V této ?ásti Vám p?iná?íme ?adu ukázek ji? realizovanych projekt?, pom?cek a metodik. Najděte si tu správnou inspiraci nebo pom?cku a "DO AKCE". Pokud si nebudete vědět rady, nevadí. Napi?tě nám, rádi Vám pom??eme Pro mate?ské ?koly Pro základní ?koly (1. stupeň) Pro základní ?koly (2. stupeň) Kde najdete své dopravní h?i?tě? Dopravní h?i?tě Liberec Adresa: Lu?ická 147/2 , 460 01 Liberec Kontakt: Městská policie Liberec tel: 488 880 198 email: bohmova.anna@mp.liberec.cz Informace o otev?ení pro ve?ejnost naleznete na stránkách Městské policie Dopravní h?i?tě Turnov Adresa: Koňsky trh 200, 511 01 Turnov Kontakt: St?edisko volného ?asu dětí a mláde?e Turnov tel: 603 293 957 email: svc.turnov@gmail.com Informace o akcích na dopravním h?i?ti naleznete na stránkách ?luté ponorky Dopravní h?i?tě ?eská Lípa Adresa: Arbesova 1955, 470 36 ?eská Lípa Kontakt: Městská policie ?eská Lípa tel: 487 823 024 email: evasadilkova@mucl.cz Informace o otev?ení pro ve?ejnost naleznete na stránkách Městské policie Dopravní h?i?tě Ko??álov Adresa: Ko??álov 201, 512 02 Ko??álov Kontakt: Obec Ko??álov tel: 481 689 200 email: obec@kostalov.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách obce Ko??álov Dopravní h?i?tě Frydlant Adresa: ul. Hejnická, 464 01 Frydlant Kontakt: Tenisovy Klub Frydlant tel: 482 312 209 email: info@tenisfrydlant.com Dopravní h?i?tě Jablonec nad Nisou Adresa: Podskalí 9, 466 01 Jablonec nad Nisou Kontakt: Městská policie Jablonec nad Nisou tel: 483 320 396 email: plesingerova.b@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách městské policie v Jablonci Dopravní h?i?tě He?man?v Městec Adresa: 5. května 791, He?man?v Městec Správce: D?m dětí a mláde?e Je?kova Kontakt: +420 496 695 632 Dopravní h?i?tě Hlinsko Adresa: Smetanova 403, 539 01 Hlinsko Správce: Z? Smetanova, Smetanova 403, 539 01 Hlinsko Kontakt: tel.:+420 469 326 421, e-mail: info@zssmetanova.cz Dopravní h?i?tě Chrudim Adresa: Pardubická 285, Chrudim Správce: Sportovní areály města Chrudim, V pr?honech 503, 537 03 Chrudim 3 Kontakt: tel.: 469 638 737, tel.: 469 669 260 Dopravní h?i?tě Pardubice Adresa: Pra?ská 796, 530 02 Pardubice Správce: Městská policie Pardubice, Pernerova 443, Pardubice 530 02 Kontakt: tel: +420 466 859 220, e-mail: operacni@mppardubice.cz Dopravní h?i?tě Poli?ka Adresa: Základní ?kola Na Lukách Poli?ka, ?vermova 401, 572 01 Poli?ka Správce: St?edisko volného ?asu Mozaika Poli?ka, Nám. B. Martin? 85, 572 01 Poli?ka Kontakt: tel.: +420 461 725 352, e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz Dopravní h?i?tě Svitavy Adresa: Sokolovská 1071/7, 568 02 Svitavy Správce: Město Svitavy, Odbor dopravy, Kontakt: tel: +420 730 183 891, e-mail: dopravnihristesvitavy@gmail.com Dopravní h?i?tě T?emo?nice Adresa: Internátní 217, 538 43 T?emo?nice Správce: Základní ?kola T?emo?nice, okres Chrudim, Pardubicky kraj Kontakt: tel.: +420 469 661 719, e-mail: zskola@tremosnice.cz Dopravní h?i?tě ústí nad Orlicí Adresa: Areál praktické vyuky St?ední ?koly automobilní v ústí nad Orlicí – Hylváty - Dukelská 313, 562 01 ústí nad Orlicí – Hylváty Správce: D?m dětí a mláde?e DUHA, ústí nad Orlicí, ?pindlerova 1167, 562 01 ústí nad Orlicí Kontakt: tel.: +420 604 209 661, e-mail: duha@ddm-usti.cz, facebook: facebook.com/ddmDUHA Dopravní h?i?tě Vysoké Myto Adresa: Dráby 45/IV, 566 01 Vysoké Myto Správce: Autodrom Vysoké Myto, Dráby 45/IV, 566 01 Vysoké Myto Kontakty: Dopravní vychova: Bc. Jaroslav Novák, tel.: +420 776 188 894, e-mail: jaroslav.novak@autodromvmyto.cz Dopravní h?i?tě ?amberk Adresa: ulice ?kolská, ?amberk, okres ústí nad Orlicí, Pardubicky kraj Dopravní h?i?tě Kladno Adresa: Brjanská 3078, 272 04 Kladno Kontakt: Základní ?kola Kladno tel: 312 268 338 e-mail: 12zskladno@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách 12. Základní ?koly Kladno Dopravní h?i?tě Zru? nad Sázavou Adresa: 5. května (Okru?ní), ?.p. 401, Zru? nad Sázavou, areál ?kolní dru?iny Kontakt: Město Zru? nad Sázavou tel: 327 531 579 e-mail: kultura@mesto-zruc.cz Mo?nost zap?j?ení ?lapacích aut, t?íkolek i pro organizované skupiny. Více na webu města Zru? nad Sázavou Dopravní h?i?tě Slany Adresa: Sme?enská ul. ( areál modelá?ského st?ediska, sídlo firmy Balmat ), Slany Kontakt: D?m dětí a mláde?e Slany tel: 737 521 978 e-mail: spiritova@ostrov-svc.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Slany Dopravní h?i?tě Kolín Adresa: Vodní svět Kolín Kontakt: D?m dětí a mláde?e Slany, Masarykova 1041, 280 02 Kolín tel: 321 671 616 e-mail: info@vodnisvetkolin.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách vodního světa Kolín Dopravní h?i?tě Beroun Adresa: Na Hrázi, 266 01 Beroun Kontakt: Technické slu?by Beroun tel: 311 548 214 e-mail: info@tsberoun.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Beroun Dopravní h?i?tě ?í?any Adresa: ul. Jizerská, ?í?any Kontakt: Cesta integrace, o.p.s. tel: 312 315 287 e-mail: info@cestaintegrace.cz Dal?í zajímavé informace na stránkách o.p.s. Cesta Integrace Dopravní h?i?tě ?elákovice Adresa: Havlí?kova 691, 250 88 ?elákovice Kontakt: MDDM ?elákovice tel: 326 991 217 e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz Dal?í informace o h?i?ti a dopravní vychově na stránkách MDDM ?elákovice Dopravní h?i?tě Nymburk Adresa: Drahelická 1974, Nymburk Kontakt: DDH Nymburk tel: 606 529 306 e-mail: v.cibulkova@seznam.cz Dopravní h?i?tě Mladá Boleslav Adresa: Václavkova 1040, Mladá Boleslav Kontakt: ADOLF HAINC tel: 603/ 476 621 e-mail: adolf.hainc@seznam.cz Dal?í informace o h?i?ti a dopravní vychově na stránkách DDH Mladá Boleslav Dopravní h?i?tě Mělník Adresa: Karolíny Světlé 595, Mělník Kontakt: Město Mělník, mana?er prevence kriminality tel: 315 635 334 e-mail: i.podivinska@melnik.cz Dal?í informace o akcích naleznete na stránkách města – kalendá? akcí Dopravní h?i?tě P?íbram Adresa: Komenského 531, P?íbram Kontakt: Město P?íbram tel: 318 402 240 e-mail: Pavlina.Svobodova@pribram.eu Dal?í informace o programu prevence najdete na stránkách města Dopravní h?i?tě Neratovice Adresa: Dr. E. Bene?e 1366, Neratovice Kontakt: Město Neratovice tel: 315 650 333 e-mail: meu@neratovice.cz Dal?í informace o programu prevence najdete na stránkách města Dopravní h?i?tě Byst?ice Adresa: Dru?stevní 422, Byst?ice Kontakt: Mate?ská ?kola Byst?ice tel: 317 793 523 e-mail: msbystrice@seznam.cz Dal?í informace o najdete na stránkách M? Byst?ice Dopravní h?i?tě Ro?nov pod Radho?těm Adresa: Bezru?ova 293, 756 61 Ro?nov pod Radho?těm Kontakt: Základní ?kola Pod Skalkou tel: 571 751 270 e-mail: skola@zspodskalkou.cz Dal?í informace o programu prevence najdete na stránkách Základní ?koly Pod Skalkou Dopravní h?i?tě Vsetín Adresa: Matou?e Václavka 1217, 755 01 Vsetín Kontakt: Základní ?kola Vsetín, Trávníky tel: 575 733 021 e-mail: skola@zs-travniky.cz Dal?í informace o programu prevence najdete na stránkách základní ?koly Dopravní h?i?tě Kromě?í? Adresa: Koperníkova 2646/1, 767 01 Kromě?í? Kontakt: Oblastní spolek ?eského ?erveného k?í?e Kromě?í? tel: 606 829 242 e-mail: kromeriz@cervenykriz.eu Dal?í informace o programu dopravní vychovy a pravidelnych akcích nejdete na stránkách ??K Kromě?í? Dopravní h?i?tě Otrokovice Adresa: Lidická 1286, 765 02 Otrokovice Kontakt: D?m dětí a mláde?e Sluní?ko tel: 739 615 256 e-mail: dolinova@ddmslunicko.cz Dal?í informace o dopravní vychově na stránkách DDM Sluní?ko Dopravní h?i?tě Uherské Hradi?tě Adresa: Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradi?tě Kontakt: Základní ?kola Sportovní, Uherské Hradi?tě tel: 572 551 206 e-mail: info@zsuhsportovni.cz Dal?í informace o dopravní vychově na stránkách základní ?koly Dopravní h?i?tě Uhersky Brod Adresa: Na Vysluní 2047, Uhersky Brod Kontakt: Základní ?kola Na Vysluní tel: 777 613 619 e-mail: dopravni.hriste@zsvysluni.cz Dal?í informace o dopravní vychově na stránkách základní ?koly Dopravní h?i?tě Vala?ské Mezi?í?í Adresa: Na Mlyná?ce Vala?ské Mezi?í?í Kontakt: St?edisko volného ?asu Dome?ek tel: 571 665 403 e-mail: hanaholcakova@seznam.cz Dal?í informace o dopravní vychově na stránkách st?ediska Dome?ek Dopravní h?i?tě Zlín Adresa: Svárovec 40, 763 02 Zlín Kontakt: Dopravní h?i?tě Zlín tel: 577 104 395 e-mail: besip-zlin@seznam.cz Dal?í informace o dopravní vychově a otev?ení pro ve?ejnost na stránkách dopravního h?i?tě Dopravní h?i?tě Maly Jordán Tábor Adresa: ?afa?íkova 3123, 390 02 Tábor Kontakt: AMK Maly Jordán v A?R, ?afa?íkova 3123, 390 02 Tábor tel: 723 479 168 e-mail: amk@malyjordan.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách dopravního h?i?tě Dopravní h?i?tě Karlovy Vary Adresa: Západní 1822, 360 01 Karlovy Vary Kontakt: SVěT ZáCHRANá?U tel: 608 953 862 e-mail: info@zachrannykruh.cz Dal?í informace o dopravní vychově a otev?ení pro ve?ejnost na stránkách dopravního h?i?tě Dopravní h?i?tě M? Blatná Adresa: ?ilhova 822, 388 01 Blatná Kontakt: Mate?ská ?kola ?ilhova tel: 383 422 980 e-mail: skolka.silhova@tiscali.cz Dal?í informace o dopravní vychově a otev?ení pro ve?ejnost na stránkách M? Blatná Dopravní h?i?tě ?esky Krumlov Adresa: Linecká 67, 381 01 ?esky Krumlov Kontakt: D?m dětí a mláde?e ?esky Krumlov tel: 380 711 601 e-mail: technika@ddmck.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách dopravního h?i?tě Dopravní h?i?tě Mariánské Lázně Adresa: 17. listopadu 475, 353 01 Mariánské Lázně Kontakt: Městsky d?m dětí a mláde?e Mariánské Lázně "Drá?ek" tel: 354 602 622 e-mail: irena.bornova@ddmml.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDMML Drá?ek Dopravní h?i?tě Cheb Adresa: Goethova 26, 350 02 Cheb Kontakt: D?m dětí a mláde?e SOVA Cheb tel: 354 432 177 e-mail: ddmcheb@ddmcheb.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Sova Cheb Dopravní h?i?tě A? Adresa: ?tefánikova 2515, 352 01 A? Kontakt: Městsky d?m dětí a mláde?e Sluní?ko tel: 354 525 503 e-mail: meddm.sport@gmail.com Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách MEDDM Sluní?ko A? Dopravní h?i?tě Vimperk Adresa: Pra?ská ul., Vimperk, park vedle Z? TGM Kontakt: Město Vimperk tel: 388 402 254 e-mail: Eva.Mikulova@mesto.vimperk.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Vimperk Dopravní h?i?tě Písek Adresa: Zátavské náb?e?í, 39701 Písek Kontakt: Dětské dopravní h?i?tě Písek tel: 382 271 110 e-mail: Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Písek Dopravní h?i?tě Prachatice Adresa: ?ev?íkova 273, 38301 Prachatice Kontakt: DDM Prachatice tel: 388 312 721 e-mail: olga.michalkova@ddm-prachatice.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Prachatice Dopravní h?i?tě Strakonice Adresa: Na ohradě 417, 38601, Strakonice Kontakt: D?m dětí a mláde?e Strakonice tel: 383 322 216 e-mail: sramkova@ddmstrakonice.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Strakonice Dopravní h?i?tě Velké Mezi?í?í Adresa: Oslavická 1854/21, Velké Mezi?í?í Kontakt: Dětské h?i?tě a sportovi?tě Velké Mezi?í?í tel: 739 600 214 e-mail: dhvm@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách dětského dopravního h?i?tě Velké Mezi?í?í Dopravní h?i?tě Jaromě?ice nad Rokytnou Adresa: nám. Míru 2, 675 51 Jaromě?ice nad Rokytnou Kontakt: Město Jaromě?ice nad Rokytnou tel: 724 122 165 e-mail: ZbyndaHobza@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Jaromě?ic Dopravní h?i?tě Vy?kov Adresa: Brněnská 139/7, 682 01 Vy?kov Kontakt: MAJáK - st?edisko volného ?asu Vy?kov tel: 517 348 962 e-mail: email@ddm.vys.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Majáku Vy?kov Dopravní h?i?tě Prostějov Adresa: Brat?í ?apk? 4, 796 04 Prostějov Kontakt: Dětské dopravní centrum tel: 776 583 694 e-mail: jnovak@sportcentrumddm.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Sportcentra DDM Dopravní h?i?tě Litomě?ice Adresa: Jiráskovy Sady, ?i?kova 1905, 41201 Litomě?ice Kontakt: D?m dětí a mláde?e Rozmaryn tel: 416 731 967 e-mail: ddh@ddmrozmaryn.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Rozmaryn Dopravní h?i?tě Haví?ov-?umbark Adresa: U Zázvor 1269/2b, Haví?ov - ?umbark Kontakt: Správa sportovních a rekrea?ních za?ízení Haví?ov tel: 725 105 780 e-mail: vratislav.bacak@ssrz.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Správy sportovních a rekrea?ních za?ízení Dopravní h?i?tě Mohelnice Adresa: Petra Bezru?e 13, 789 85 Mohelnice Kontakt: DDM Magnet Mohelnice tel: 583 431 813 e-mail: ddm.mohelnice@rps.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Magnet Mohelnice Dopravní h?i?tě Teplice Adresa: Dvorská 195, 41595 Teplice Kontakt: Statutární město Teplice - Městská policie tel: 417 510 506 e-mail: Chrdle@teplice.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Teplice Dopravní h?i?tě Záb?eh na Moravě Adresa: Sázavská 7a, 789 01 Záb?eh na Moravě Kontakt: Auto?kola Miroslav Sváda tel: 734 634 114 e-mail: autoskola@sumpersko.com Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách auto?koly Miroslava Svády Dopravní h?i?tě Bohumín Adresa: Koperníkova, 735 81 Bohumín Kontakt: Dětské dopravní h?i?tě tel: 777 707 785 e-mail: bospor@bospor.info Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Bohumín Dopravní h?i?tě Olomouc Adresa: Legioná?ská 15, 779 11 Olomouc Kontakt: Centrum Semafor tel: 731 122 280 e-mail: jan.rihosek@olomouc.eu Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách centra Semafor Dopravní h?i?tě Náchod Adresa: 1. Máje 16, 547 01 Náchod Kontakt: AMK - Besip DDH Náchod tel: 602 160 432 e-mail: ddh.nachod@uamk-cr.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách dětského dopravního h?i?tě Dopravní h?i?tě Humpolec Adresa: ul. 5 května, 396 01 Humpolec Kontakt: Dětské dopravní h?i?tě tel: 565 518 419 e-mail: miluse.koudelkova@mesto-humpolec.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Infocentra Humpolec Dopravní h?i?tě Most Adresa: Tvrzova 5, 435 02 Most Kontakt: Autodrom Most a.s. tel: 476 449 975 e-mail: event@autodrom-most.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách dopravní h?i?tě Dopravní h?i?tě ?tětí Adresa: Areál Z? Ostrovní 300, ?tětí Kontakt: Dětské dopravní h?i?tě města ?tětí tel: 416 812 774 e-mail: jitka.vranova@steti.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města ?tětí Dopravní h?i?tě Jind?ich?v Hradec Adresa: 28. ?íjna 528/III, 377 01 Jind?ich?v Hradec Kontakt: AMK Jind?ich?v Hradec tel: 777 453 157 e-mail: amk-jh@centrum.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách AMK Jind?ich?v Hradec Dopravní h?i?tě Znojmo Adresa: Jind?icha Ho?ej?ího, Znojmo Kontakt: Dětské dopravní h?i?tě Znojmo tel: 515 216 111 e-mail: info@muznojmo.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Znojma Dopravní h?i?tě Jihlava Adresa: U rybní?ku 1, 586 01 Jihlava Kontakt: Dětské dopravní h?i?tě tel: 777 293 016 e-mail: bouchnerova@zsplovarna.ji.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? a M? Jihlava Dopravní h?i?tě Pelh?imov Adresa: Pra?ská 1114, 393 01 Pelh?imov Kontakt: Dětské dopravní h?i?tě DDM Pelh?imov tel: 565 326 411 e-mail: dkalinova@ddm.pel.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Pelh?imov Dopravní h?i?tě Lan?kroun Adresa: Za St?elnicí, 563 01 Lan?kroun Kontakt: Z? A. Jiráska Lan?kroun tel: 467 771 394 e-mail: dostja22@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách základní ?koly Dopravní h?i?tě Doksy Adresa: Pra?ská 836, 472 01 Doksy Kontakt: Mate?ská ?kola Pra?ská Doksy tel: 487 872 504 e-mail: moudra@msprazskadoksy.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách M? Pra?ská Doksy Dopravní h?i?tě T?inec Adresa: Lesní 193, 739 61 T?inec Kontakt: Město T?inec tel: 558 306 111 e-mail: sekretariat@trinecko.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města T?ince Dopravní h?i?tě Kop?ivnice Adresa: I. ?ustaly 1120, 742 21 Kop?ivnice Kontakt: Mate?ské ?kolky Kop?ivnice tel: 607 691 894 e-mail: eva.kytkova@post.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách M? Kop?ivnice Dopravní h?i?tě Ji?ín Adresa: Na Tobolce 389, 506 01 Ji?ín Kontakt: Soukromá st?ední ?kola podnikatelská ALTMAN tel: 493 535 618 e-mail: sposka@centrum.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Spo?ka Ji?ín Dopravní h?i?tě Uni?ov Adresa: Sadová 519, 783 91 Uni?ov 1 Kontakt: DDM Vila Tereza Uni?ov tel: 585 051 156 e-mail: info@ddm-unicov.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Uni?ov Dopravní h?i?tě Námě?? nad Oslavou Adresa: Husova 579, 675 71 Námě?? nad Oslavou Kontakt: Základní ?kola Námě?? nad Oslavou tel: 568 620 409 e-mail: info@zshusova.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? Námě?? Dopravní h?i?tě Oslavany Adresa: Hlavní 850/43, 664 12 Oslavany Kontakt: DDM a ?D Oslavany tel: 546 423 520 e-mail: zsoslavany@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM a ?D Oslavany Dopravní h?i?tě P?íbor Adresa: Dopravní h?i?tě P?íbor, městsky park Kontakt: Dětské dopravní h?i?tě tel: e-mail: mic@pribor-mesto.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDH P?íbor Dopravní h?i?tě Radovánek Plzeň Adresa: Tachovská 1489/19, 323 00 Plzeň Kontakt: 1. Z? Plzeň tel: 777 495 751 e-mail: jeslinkova@radovanek.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách st?ediska volného ?asu Radovánek Dopravní h?i?tě Pra?a?ka Adresa: Jilmová ul., 130 00 Praha 3 Kontakt: Sportovní a rekrea?ní areál Pra?a?ka tel: 222 592 183 e-mail: dopravnihriste.sarap@volny.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách sportovního a rekrea?ního areálu Pra?a?ka Dopravní h?i?tě Z? Barandov Adresa: Chaplinovo nám. 1/615, 152 00 Praha 5 Kontakt: Z? a M? Barandov tel: 251 819 071 e-mail: info@zsbarr.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách základní ?koly Barandov Dopravní h?i?tě Na Vypichu Praha Adresa: Na Vypichu 1a, Praha 6 Kontakt: DDM Praha 6 tel: 235 352 622 e-mail: ladislava.zvonickova@ddmp6.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Praha 6 Dopravní h?i?tě Praha Prosek Adresa: Litvínovská 821/5a, Praha 9 Prosek Kontakt: Dopravní h?i?tě Prosek tel: 607 802 239 e-mail: podatelna@praha9.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách městské ?ásti Prahy 9 Dopravní h?i?tě Praha Muzeum Policie ?R Adresa: Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 Kontakt: Muzeum Policie ?R tel: 224 922 183 e-mail: kusova@muzeumpolicie.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách muzea Policie ?R Dopravní h?i?tě Praha Z? U Kr?ského lesa Adresa: Jáno?íkova 1320, 142 00 Praha 4 Kontakt: Městská Policie Praha 4 tel: 224 401 482 e-mail: ddh.janosikova@gmail.com Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Prahy 4 Dopravní h?i?tě Praha Radotín Adresa: Lou?anská 1112/3, 153 00 Praha 16 Kontakt: Základní ?kola Praha Radotín tel: 227 031 051 e-mail: skola-radotin@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? Dopravní h?i?tě Praha Troja Adresa: Glowackého 6/555, Praha 8 Kontakt: Z? Glowackého tel: 602 203 502 e-mail: tyl@sespha8.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách městské ?ásti Prahy 8 Dopravní h?i?tě Praha Hole?ovice Adresa: Na Vy?inách 1, 170 00 Praha Kontakt: H?i?tě DDM Praha 7 tel: 602 157 844 e-mail: svoboda@ddmpraha7.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách městské ?ásti Prahy 7 Dopravní h?i?tě Krnov Adresa: Dobrovského 16, 794 01 Krnov Kontakt: St?edisko volného ?asu Mé?a tel: 554 614 690 e-mail: marcela.michalkova@svcmeda.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách st?ediska volného ?asu Mé?a Dopravní h?i?tě ?ternberk Adresa: Opavská 14, 785 01 ?ternberk Kontakt: D?m dědí a mláde?e ?ternberk p. o. tel: 734 268 019 e-mail: ddm.stbk@volny.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM ?ternberk Dopravní h?i?tě Záb?eh Adresa: Severovychod 483/25, 789 01 Záb?eh Kontakt: Mate?ská ?kola Severá?ek tel: 583 416 143 e-mail: msseveracek@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách M? Severá?ek Dopravní h?i?tě Bruntál Adresa: Cihelní 6, 792 01 Bruntál Kontakt: Základní ?kola Cihelní tel: 554 773 061 e-mail: zsbrcihe@zscihelni.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? Cihelní Dopravní h?i?tě Ostrava Alberta Ku?ery Adresa: Alberta Ku?ery 1276/20, 700 30 Ostrava Hrab?vka Kontakt: Z? a M? Ostrava Hrab?ka tel: 597 317 504 e-mail: dopravka@zsakucery.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? Ostrava A. Ku?ery Dopravní h?i?tě Opava Malé Ho?tice Adresa: Sportovní ul., Opava Kontakt: Statutární město Opava tel: 553 765 021 e-mail: male.hostice@opava-city.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Opavy - Malé Ho?tice Dopravní h?i?tě Ostrava Ukrajinská Adresa: Ukrajinská 1530, Ostrava - Poruba Kontakt: M? Ostrava - Poruba tel: 596 965 638 e-mail: msukrajinska@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách M? Ukrajinská Ostrava Poruba Dopravní h?i?tě Ostrava P?ívoz Adresa: Orebitská ul., Moravská Ostrava a P?ívoz Kontakt: Městská policie Ostrava tel: 720 735 125 e-mail: prevence@mpostrava.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách policie města Ostravy Dopravní h?i?tě Blansko Adresa: Absolonova ul., 678 01 Blansko Kontakt: Auti?kola Pernica s.r.o. tel: 777 888 573 e-mail: kubinova@autoskola-pernica.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách A? Pernica Dopravní h?i?tě Riviéra Brno Adresa: Bauerova 322/7, 603 00 Brno Kontakt: Městská policie Brno tel: 720 729 016 e-mail: petr.svejda@mpb.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách dopravního h?i?tě Dopravní h?i?tě Brno Horácké náměstí Adresa: Z? Horácké nám. 1493/13, 621 00 Brno Kontakt: Amavet Brno tel: 541 210 160 e-mail: info@amavet.org Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách centra AMAVET Dopravní h?i?tě T?ebí? Adresa: Bartu?kova 700/20, 67401 T?ebí? Kontakt: DDM T?ebí? tel: 739 568 007 e-mail: pavlickova@ddmtrebic.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM T?ebí? Dopravní h?i?tě ?atec Adresa: Plzeňská 2565, 438 01 ?atec Kontakt: Auto?kola Janou? tel: 602 426 250 e-mail: autoskola@janous.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Auto?koly Janou? Dopravní h?i?tě Protivín Adresa: Komenského 238/2, 39811 Protivín Kontakt: Z? Protivín tel: 382 251 43 e-mail: zsprotivin@iol.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? Protivín Dopravní h?i?tě ?eské Budějovice Adresa: K. Světlé 2238, 37004 ?eské Budějovice Kontakt: AUTOMOTOKLUB ?eské Budějovice tel: 602 367 131 e-mail: spale@uamk-cr.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Automotoklubu ?B Dopravní h?i?tě Drahonice Adresa: Drahonice 81, 389 01 Kontakt: M? Drahonice tel: 383 380 127 e-mail: ms.drahonice@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách M? Drahonice Dopravní h?i?tě ?toky Adresa: ?toky 383, 582 53 ?toky Kontakt: Z? a M? ?toky tel: 569 459 217 e-mail: zastupce@zsmsstoky.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách M? a Z? ?toky Dopravní h?i?tě ??ár nad Sázavou Adresa: Okru?ní 73, 591 01 ??ár nad Sázavou Kontakt: Město ??ár nad Sázavou tel: 566 688 300 e-mail: jaroslav.miklik@zdarns.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě Varnsdorf Adresa: Husova ul., 407 47 Varnsdorf Kontakt: Město Varnsdorf tel: 412 372 241 e-mail: varnsdorf@varnsdorf.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Varnsdorf Dopravní h?i?tě Rokycany Adresa: Je?abinová 959, 377 01 Rokycany Kontakt: Auto?kola Duchoň tel: 371 787 418 e-mail: autoskoladuchon@centrum.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách auto?kly Duchoň Dopravní h?i?tě Klatovy Adresa: Národních mu?edník? 192, 339 01 Klatovy Kontakt: M? Klatovy tel: 376 313 346 e-mail: narodnichmucedniku@klatovskeskolky.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách M? Klatovy Dopravní h?i?tě Haví?ov-město Adresa: Místní 3/355, 736 01 Haví?ov Kontakt: M? Místní tel: 596 811 519 e-mail: mistni@petrvaldska.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách mate?ské ?koly Dopravní h?i?tě Litovel Adresa: park Míru, ul.?ihadlo, Litovel Kontakt: DDM Litovel tel: 775 550 962 e-mail: weberova@ddmlitovel.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Litovel Dopravní h?i?tě Mikulovice Adresa: Mikulovice 134, 671 33 Kontakt: Z? a M? Mikulovice tel: 515 252 127 e-mail: Duma@zsmikulovice.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? a M? Mikulovice Dopravní h?i?tě P?erov Adresa: Hranická 14, 751 24 P?erov - P?edmostí Kontakt: Z? J.A.Komenského tel: 581 211 739 e-mail: info@zsjakprerov.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? Komenského Dopravní h?i?tě Radslavice Adresa: Radslavice, 571 11 Kontakt: Obec Radslavice tel: 724 193 800 e-mail: obec@radslavice.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách obce Radslavice Dopravní h?i?tě Ruda nad Moravou Adresa: Dlouhá 195, 789 63, Ruda nad Moravou Kontakt: M? Ruda nad Moravou tel: 583 236 038 e-mail: ms.ruda@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách mate?ské ?kolky Dopravní h?i?tě Světlá nad Sázavou Adresa: Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou Kontakt: Z? Lánecká tel: 569 430 611 e-mail: zslanecka@svetlans.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? Lánecká Dopravní h?i?tě Kamenice nad Lipou Adresa: ?títného 625, 394 70 Kamenice nad Lipou Kontakt: Město Kamenice nad Lipou tel: 602 651 353 e-mail: mesto@kamenicenl.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě Kadaň Adresa: Topolová ul. 432 01 Kadaň Kontakt: Město Kadaň tel: 474 319 600 e-mail: jiri.pazdera@mesto-kadan.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách dopravního h?i?tě Dopravní h?i?tě Loukov Adresa: Loukov 119, 768 75 Kontakt: Z? a M? Loukov tel: 573 390 143 e-mail: zsloukov@volny.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? a M? Loukov Dopravní h?i?tě Miroslav Adresa: Radni?ní ulice, 671 72 Miroslav Kontakt: A? Ambro? Stanislav e-mail: ambroz.s@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách auto?koly Ambro? Dopravní h?i?tě Moravské Budějovice Adresa: ?afa?íkova ul., 676 02 Moravské Budějovice Kontakt: Město Moravské Budějovice tel: 568 408 311 e-mail: mesto@mbudejovice.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě Rakovník Adresa: Klicperova 1904, 269 01 Rakovník Kontakt: M? Klicperova tel: 775 242 429 e-mail: ms-klicperova@centrum.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách mate?ské ?kolky Dopravní h?i?tě Kutná Hora Adresa: Kremická 32, 284 01 Kutná Hora Kontakt: DDM Kutná Hora tel: 327 512 089 e-mail: ddm@kh.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Dopravní h?i?tě Tyni?tě nad Orlicí Adresa: H?bitovní ul., 517 21 Tyni?tě nad Orlicí Kontakt: Automotoklub tel: 732 231 467 e-mail: Dopravní h?i?tě Rychnov nad Kně?nou Adresa: U Stadionu, 516 01 Rychnov nad Kně?nou Kontakt: Město Rychnov nad Kně?nou tel: 494 509 111 e-mail: podatelna@rychnov-city.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě Novy Byd?ov Adresa: Ulice na Lukách, 504 01 Novy Byd?ov Kontakt: Technické slu?by města Novy Byd?ov tel: 602 240 614 e-mail: kubanek@tsnovybydzov.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách technickych slu?eb Dopravní h?i?tě Blovice Adresa: Dru?stevní 650, 336 01 Blovice Kontakt: Základní ?kola Blovice tel: 371 522 108 e-mail: zs-blovice@zs-blovice.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? Dopravní h?i?tě K?em?e Adresa: ?kolní 182, 382 03 K?em?e Kontakt: Z? a M? K?em?e tel: 380 742 170 e-mail: zsmskremze@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? a M? Dopravní h?i?tě Nové Homole Adresa: Ulice u H?i?tě, Nové Homole Kontakt: Město Homole tel: 387 203 515 e-mail: obec@homole.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Homole Dopravní h?i?tě Plavsko Adresa: Plavsko Kontakt: M? Plavsko tel: 384 390 852 e-mail: skolka@zsplavsko.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách mate?ské ?koly Dopravní h?i?tě Tyn nad Vltavou Adresa: ?i?kova 285, Malá Strana, Tyn nad Vltavou Kontakt: Základní ?kola Tyn nad Vltavou tel: 385 722 442 e-mail: reditel@zstynms.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách Z? Dopravní h?i?tě ?eská Ves Jeseník Adresa: Makarenkova 414, 790 81 ?eská Ves Kontakt: Z? ?eská Ves, okres Jeseník tel: 584 428 170 e-mail: info@zsceskaves.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách základní ?koly Dopravní h?i?tě ?esky Tě?ín Adresa: Frydecká 36, 73701 ?esky Tě?ín Kontakt: Město ?esky Tě?ín tel: 553 035 800 e-mail: widnicova@tesin.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě Fren?tát pod Radho?těm Adresa: Dolní 1807, 744 01 Fren?tát pod Radho?těm Kontakt: Autokemp tel: 607 265 107 e-mail: autokemp@mufrenstat.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách autokempu Dopravní h?i?tě Odry Adresa: Poho?ská ulice ( za M? ?ty?lístek) Odry Kontakt: Město Odry tel: 603 223 384 e-mail: dopravnihriste@odry.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách dopravního h?i?tě Dopravní h?i?tě Vy??í Brod Adresa: Míru 201, 38273 Vy??í Brod Kontakt: M? Vy??í Brod tel: 721 967 333 e-mail: ms.vbrod@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách mate?ské ?koly Dopravní h?i?tě Ho?ice Adresa: Maixnerova 1613, 50801 Ho?ice Kontakt: Automoto klub Ho?ice tel: 493 623 438 e-mail: info@amkhorice.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách AMK Ho?ice Dopravní h?i?tě Lipník nad Be?vou Adresa: Hranická ulice, Lipník nad Be?vou Kontakt: Město Lipník n/B tel: 580 582 909 e-mail: prikryl@mesto-lipnik.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě V?echovice Adresa: V?echovice 88, 75353 Kontakt: Z? V?echovice tel: 581 622 644 e-mail: skola@zsvsechovice.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách základní ?koly Dopravní h?i?tě Dv?r Králové Adresa: Spojenych národ? 1620, 54401 Dv?r Králové nad Labem Kontakt: DDM Dv?r Králové tel: 499 320 353 e-mail: info@ddmdvurkralove.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Dopravní h?i?tě ?astolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 ?astolovice Kontakt: Z? a M? ?astolovice tel: 494 323 004 e-mail: skola@zs-castolovice.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách základní ?koly Dopravní h?i?tě Hlu?ín Adresa: Celní ulice, 74801 Hlu?ín Kontakt: Město Hlu?ín tel: 595 020 211 e-mail: Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě Novy Ji?ín Adresa: Dlouhá 56, 741 01 Novy Ji?ín Kontakt: Z? a M? Novy Ji?ín tel: 556 706 475 e-mail: skola@dlouha56.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách základní ?koly Dopravní h?i?tě Frydek Místek Adresa: Anenská ul., 73822 Frydek Místek Kontakt: Město Frydek Místek tel: 558 609 200 e-mail: nowakova.ilona@frydekmistek.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě Frydlant nad Ostravicí Adresa: Ul. Jana Tr?ky, 73911 Frydlant nad Ostravicí Kontakt: Město Frydlant nad Ostravicí tel: 558 604 111 e-mail: posta@frydlantno.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě Bru?perk Adresa: Sportovní 520, 73944 Bru?perk Kontakt: M? Bru?perk tel: 558 666 221 e-mail: mail@ms-brusperk.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách M? Dopravní h?i?tě Karviná Adresa: Univerzitní park Karviná Kontakt: Město Karviná tel: 596 309 111 e-mail: info@karvina.org Informace pro ve?ejnost naleznete na města Karviná Dopravní h?i?tě Nová Paka Adresa: ?tikov 117, 50901 Nová Paka Kontakt: Městská Policie ?tikov tel: 493 760 11 e-mail: posta@munovapaka.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách dopravního h?i?tě Dopravní h?i?tě Hradec Králové Adresa: ?tefánikova ul., 50011 Hradec Králové T?ebe? Kontakt: Město Hradec Králové tel: 497 707 111 e-mail: Eva.Knezourova@mmhk.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě T?eboň Adresa: Jiráskova ul., 37901 T?eboň Kontakt: DDM T?eboň tel: 384 722 319 e-mail: pribylovamarta@seznam.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě T?emo?ná Adresa: ?kolní ul., 33011 T?emo?ná Kontakt: Město T?emo?ná tel: 377 953 401 e-mail: tremosna@tremosna.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě Soběslav Adresa: Jiráskova 407/II, 39201 Soběslav Kontakt: Automotoklub Soběslav tel: 381 524 136 e-mail: amk@karvanky.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách automotoklubu Dopravní h?i?tě Soběslav Adresa: Sídli?tě Míru 750, 39201 Soběslav Kontakt: M? Duha Soběslav tel: 381 524 740 e-mail: Krejcova@msduhasobeslav.cz Informace o dopravním h?i?ti naleznete na stránkách M? Dopravní h?i?tě Doma?lice Adresa: U Jezera, 34401 Doma?lice Kontakt: Doma?lická správa nemovitostí spol.s.r.o. tel: 379 722 757 e-mail: sprava@dsn-domazlice.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě Plzeň Adresa: Terezie Brzkové 31, 31800 Plzeň Kontakt: 33. základní ?kola Plzeň tel: 378 027 411 e-mail: zs33@zs33.plzen-edu.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách ?koly Dopravní h?i?tě ústí nad Labem Adresa: Zámecky park Krásné B?ezno Kontakt: Městská policie ústí nad Labem tel: 475 500 854 e-mail: mp.dhriste@mag-ul.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách městské policie Dopravní h?i?tě Chomutov Adresa: Kosmova 4721, 43003 Chomutov Kontakt: Auto?kola OMEGA tel: 602 569 373 e-mail: info@autoskola-omega.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách auto?koly Dopravní h?i?tě Opava Mírová Adresa: Mírová ul., 74601 Opava Kontakt: Z? T.G.Masaryka tel: 731 461 571 e-mail: info@zstgm.opava.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách základní ?koly Dopravní h?i?tě Dub nad Moravou Adresa: Pod ?kolou 209, 78375 Dub nad Moravou Kontakt: Z? a M? tel: 585 964 017 e-mail: info@skoladub.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách ?koly Dopravní h?i?tě ?esky Dub Adresa: Ulice Svobody, 46343 ?esky Dub Kontakt: Město ?esky Dub tel: 485 147 051 e-mail: mestsky.urad@cdub.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách města Dopravní h?i?tě Chrastava Adresa: Turpi?ova 292, areál TJ Spartak Chrastava Kontakt: TJ Spartak Chratava tel: 727 813 697 e-mail: Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách TJ Spartak Dopravní h?i?tě Sokolov Adresa: Spartakiádní 1937, 35601 Sokolov Kontakt: DDM Sokolov tel: 352 623 368 e-mail: petr.doubek@ddmsokolov.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách DDM Dopravní h?i?tě Most Adresa: Fibichova ulice, 43401 Most Kontakt: AMK Most tel: 476 707 593 e-mail: amk@amk.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách AMK Dopravní h?i?tě Stará Role Adresa: Rolavská ul., 36018 Karlovy Vary - Stará Role Kontakt: Policie ?R tel: 353 549 209 e-mail:kv.oop.kv-rybare@pcr.cz Informace pro ve?ejnost naleznete na stránkách policie ?R O kampani Ka?dodenně umírá na světovych silnicích více ne? 500 dětí. ?eská republika se sice dlouhodobě ?adí mezi státy s nejmen?ím po?tem usmrcenych dětí na milión obyvatel, bohu?el v?ak v loňském roce do?lo k vyznamnému nár?stu obětí mezi na?imi nejmen?ími. Oproti roku 2013 statistiky evidují o osm mrtvych dětí více, co? znamená 100% zvy?ení. Ani leto?ní rok se nevyvíjí p?íznivě, za první dva měsíce evidujeme ji? ?ty?i usmrcené děti. Tym silni?ní bezpe?nosti spole?ně s kancelá?í Světové zdravotnické organizace v ?eské republice a Samostatnym oddělením BESIP Ministerstva dopravy, pod zá?titou Asociace kraj? ?R, hlavního města Prahy a ve spolupráci s dal?ími partnery se rozhodl upoutat pozornost ?iroké ve?ejnosti k problematice bezpe?nosti dětí v silni?ním provozu. Ka?dy z nás m??e svou trochou p?ispět k tomu, aby se ?eské silnice staly pro na?e nejmen?í bezpe?né. A nezále?í na tom, zda se jedná o centrální instituci, regionální ?i obecní ú?ad, policisty, ?koly, rodi?e, noviná?e ?i ?irokou ve?ejnost… Na?e dal?í aktivity ?kolení lektor? p?sobících v BESIP Videa z nehodovych lokalit Kurzy "U?me se p?e?ít" Projekt “Na kole jen s p?ilbou” Dny s dopravní vychovou Prezentace pro ve?ejnost Dal?í projekty Vize NULA European Road Safety Charter Asociace měst pro cyklisty Do The RIGHT MIX Initiative BESIP Sociální sítě Na?e videa stojí za to ! Na Facebooku máte v?echno Bezpe?ně na silnicích o.p.s., Vald?tejnská 381/6, 46001 Liberec Nahoru

chranmenasedeti.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Tue May 31 15:22:02 2016
domain:  chranmenasedeti.cz
registrant: CESYS-BEZPECNE-OPS
nsset:  DARKMAY
registrar: REG-GRANSY
registered: 26.03.2015 13:08:10
expire:  26.03.2017
contact:  CESYS-BEZPECNE-OPS
org:   Bezpe?ně na silnicích o.p.s.
name:   Jan Polák
address:  Vald?tejnská 381/6
address:  Liberec
address:  46001
address:  CZ
registrar: REG-GRANSY
created:  25.08.2014 10:04:45
nsset:  DARKMAY
nserver:  ns.darkmay.cz
nserver:  ns.darkmay.com
tech-c:  DARKMAY
registrar: REG-IGNUM
created:  26.09.2008 09:34:11
contact:  DARKMAY
org:   Darkmay s.r.o.
name:   Miroslav Fidransky
address:  Vald?tejnská 381/6
address:  Liberec
address:  46001
address:  CZ
registrar: REG-IGNUM
created:  29.05.2008 21:15:07
changed:  21.11.2012 00:28:0